Graag volledig doorlezen, invullen en de laatste pagina inleveren tijdens uw eerste les. 

1. Automatische verlenging

1.1
Onze cursussen lopen het hele jaar door, met onderbrekingen voor schoolvakanties, feest-dagen, Pasen en Kerstmis (tenzij anders ver-meld in de hierin opgenomen data). Meer informatie hierover vindt u onder “Openingstijden” op onze website: www.waterbabies.nl

1.2 
Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, verlengen we inschrijvingen automatisch. Dit houdt in dat tenzij u ons meldt dat u van locatie, dag of tijd wilt veranderen, of zelfs helemaal wilt stoppen, we u automatisch inschrijven voor de volgende cursus. Als u niet steeds automatisch voor elke nieuwe lesperiode wilt worden ingeschreven, dient u dit voor de aangegeven deadline bij de admi-nistratie te melden. Dit kan per email, tele-foon of per brief. Als u geen contact met ons hebt opgenomen voor de deadline, wordt u automatisch opnieuw ingeschreven en geldt onderstaande restitutieregeling. U wordt niet automatisch opnieuw ingeschreven als uw huidige lestijden en locatie om welke reden dan ook gewijzigd worden en/of u ons voor de deadline heeft aangegeven dat u niet op-nieuw wenst te worden ingeschreven.

1.3
Ongeveer halverwege elke lesperiode sturen wij u informatie over de volgende periode. Hierbij ontvangt u dan de gegevens van de volgende cursus en de datum waarop uw inschrijving wordt verlengd. Op die datum wordt het lesgeld via automatische incasso van de door u bij inschrijving opgegeven rekening. Na incasso sturen wij u een beves-tigingsbrief samen met de stickers voor de komende lesperiode. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd even onze admi-nistratie bellen.

 

2. Wijzigingen in lestijden en locaties

2.1
In de loop der tijd kan het zijn dat uw les-groep steeds kleiner wordt (als ouders weer aan het werk gaan bijvoorbeeld). Groepen die te klein zijn geworden om goed te kunnen functioneren, worden met een andere groep samengevoegd. We streven ernaar lestijden zo min mogelijk te wijzigen, maar kunnen dit helaas niet altijd garanderen. Als er iets wij-zigt, gebeurt dat bij verlenging van uw in-schrijving. We proberen u zo tijdig mogelijk te informeren.

2.2.
Als u van locatie moet veranderen, zullen wij er alles aan doen om aan uw wensen tege-moet te komen, maar helaas kunnen we niets garanderen. Let wel: u moet uw huidige cur-sus hebben afgesloten voor u verder kunt.

3. Betaling

3.1 
Uw bankgegevens worden in een beveiligde online-omgeving bewaard. Wanneer nodig zullen wij uw gegevens gebruiken, bijvoor-beeld voor verlenging van uw inschrijving, foto’s, Swim Kits, baby wetsuits, enzovoort.

3.2
Als u een nieuwe bankpas of creditcard krijgt of uw gegevens om een andere reden wilt wijzigen, belt u dan met de administratie. Als u niet langer les bij ons volgt, worden uw gegevens uit ons systeem verwijderd.

3.3
Als iemand anders dan uzelf voor de cursus betaalt, dient u zelf diegene op d

3.4
?Als u betaalt met een cheque (of dit in de toekomst wilt gaan doen), dient u dit te doen vóór verstrijkee hoogte te brengen van ons betaalbeleid, deadlines, enzovoort en eventuele mededelingen over verlengde inschrijving of betalingen door te geven.

n van de in de informatie over automatische verlenging vermelde deadline om u van een plekje te verzekeren. Wij ac-cepteren geen betaling via American Ex-press.

 

4. Restitutie en annulering

4.1
Water Babies is niet verplicht uw betaling te restitueren of terug te storten als u de cursus of een deel daarvan niet kunt bijwonen. Het spijt ons dat we geen alternatief kunnen bie-den voor gemiste lessen. Wat voor u mis-schien een eenvoudige vraag is, is voor ons praktisch gezien een onmogelijke opgave omdat we honderden klanten hebben.

4.2
Als op korte termijn blijkt dat een zwembad niet kan worden gebruikt, proberen wij waar mogelijk uw les te verzetten. In dat geval is Water Babies niet aansprakelijk voor eventu-ele reiskosten. Als wij een les moeten laten vervallen, storten wij het desbetreffende bedrag binnen 5 werkdagen na afloop van de lesperiode terug of schrijven een cheque uit. Het is het beleid van Water Babies dat u nooit zelf achter een restitutie aan hoeft. Over het algemeen duurt het 3 werkdagen voor u het bedrag weer op uw rekening ziet.

4.3
Als (gedurende meer dan een week) geen zwembad beschikbaar is voor een langere periode in verband met risico’s voor de volksgezondheid of andere redenen die buiten onze macht liggen (waaronder niet begrepen functionele problemen bij het zwembad), zijn wij niet verplicht om u ge-durende die periode lessen aan te bieden.
 

4.4
In het bovengenoemde geval en in het geval dat het niet mogelijk is om de lessen te ver-zetten, zullen wij het niet gebruikte saldo van uw cursusgeld terug betalen of u ter compensatie diensten of restitutie in een latere lesperiode aanbieden.

4.5
Als u een bestaande klant bent en een in-schrijving voor de volgende lesperiode annu-leert op enig moment na verstrijken van de deadline voor automatische verlenging en voor aanvang van de cursus, storten wij uw geld terug minus €40 voor annuleringskos-ten. Na aanvang van de lesperiode is Water Babies niet verplicht om een deel van het cursusgeld terug te storten. Als u voor het eerst een cursus bij ons volgt en tot 14 dagen voor aanvang van de cursus annuleert, krijgt u uw geld terug. Als u binnen 14 dagen voor aanvang (tot 17.30 op de dag voor de eerste les) annuleert, storten wij uw geld terug mi-nus €40 voor annuleringskosten.

4.6
?Als een cursus eenmaal is begonnen, kunnen we helaas geen geld terugstorten of een te-goed geven.

5. Slechte weersomstandigheden

5.1
?Water Babies is niet verplicht om lesgeld terug te betalen als u lessen mist door plaat-selijke weersomstandigheden mits de locatie en omgeving veilig en bereikbaar zijn en de lessen gewoon doorgang vinden. Helaas kunnen wij u niet automatische restitutie of lessen op een ander tijdstip bieden als u door plaatselijke weersomstandigheden verhinderd bent een les bij te wonen.

6. Filmen en fotograferen

6.1
Wij begrijpen dat in de gemoedelijke sfeer die wij proberen te creëren, ouders, grootou-ders en vrienden graag foto’s maken of fil-men. Desondanks vragen we iedereen reke-ning te houden met de gevoelens van anderen en niet te filmen of te fotograferen als ande-ren dat vragen. Bij elke locatie dienen wij ons aan daar geldende regels te houden en fotograferen of filmen is niet altijd toege-staan. Als dit geldt voor uw locatie, hebben wij u hier al op gewezen en gevraagd dit beleid te respecteren. De uiteindelijke beslis-sing ligt altijd bij de medewerkers van Water Babies.

6.2
Let wel: wij kunnen van tijd tot tijd foto’s of video’s maken voor instructiedoeleinden.

6.3
Tijdens een les van Water Babies mag er geen gebruik worden gemaakt van onderwa-ter camera’s of onderwateropnameapparatuur van welk type dan ook.

6.4
?Water Babies verbiedt uitdrukkelijk het re-produceren van (delen van) onze lessen in welke vorm dan ook (bijv. via internet, Dvd’s, of foto’s). Als vermoed wordt dat iemand de lessen steeds filmt of fotografeert met als doel Water Babies—Algemene voorwaarden d.d. Februari 2015 publicatie daarvan, dan wordt diegene ge-vraagd daarmee op te houden en de cursus te verlaten. Als u zich ingeschreven heeft voor onze ‘hoofdstuk 1’ cursus, krijgt u de gelegenheid uw kind zonder bijkomende kosten mee te laten doen aan een fotoshoot. Zodra u zich opgeeft voor een van onze cursussen, wordt uw kind automatisch aangemeld voor een fotoshoot.

6.5
Over het algemeen vindt de fotoshoot plaats aan het einde van de tien-weekse cursus. We behouden ons echter het recht voor dit mo-ment te wijzigen. Als om welke reden dan ook u of uw kind niet willen of kunnen deel-nemen aan de voorgenomen fotoshoot (waaronder mede begrepen fotoshoots op een andere dag), dan heeft u geen recht op een financiële vergoeding of op deelname aan een andere fotoshoot.

6.6
U kunt de foto’s van uw kind direct na de fotoshoot bekijken en bestellen. De prijs van de foto’s is vermeld op de prijslijst die we u voorafgaand aan de fotoshoot doen toeko-men.

6.7
Als uw kind meedoet aan een fotoshoot, bent u niet verplicht om foto’s te bestellen. U hebt echter ook geen recht op kosteloze foto’s.

6.8
We streven er redelijkerwijs naar de door u bestelde foto’s binnen drie weken (digitaal formaat) of acht weken (fysieke afdrukken) te leveren.

6.9
U hebt er ongetwijfeld begrip voor dat als uw kind meedoet aan een fotoshoot, wij niet kunnen garanderen dat wij een foto van uw kind kunnen maken zodanig dat u deze wilt kopen. We behouden ons te allen tijde en uitsluitend naar eigen inzicht het recht voor om de datum waarop een fotoshoot is ge-pland te wijzigen.

6.10
Het auteursrecht op alle door Water Babies gebruikte foto’s, logo’s en illustraties berust bij Water Babies. Het scannen of vermenig-vuldigen hiervan zonder onze schriftelijke toestemming wordt beschouwd als inbreuk op ons auteursrecht en zal als zodanig wor-den afgehandeld.

6.11
Water Babies behoudt zich het recht voor haar onderwaterfoto’s voor publiciteitsdoel-einden te gebruiken. Wij streven er echter steeds naar u van tevoren te informeren.

6.12
Water Babies is niet aansprakelijk voor de handelingen van derden en sluit daarom bij dezen voor zover wettelijk toegestaan alle aansprakelijkheid uit voortvloeiend uit schending door derden van de onder het kopje “Filmen en fotograferen” opgenomen bepalingen.

6.13
Als onderdeel van het streven van Water Babies om voortdurend het niveau van onze instructeurs te verbeteren, filmen we af en toe een les. De camera is dan vooral op de instructeur gericht en de video wordt alleen vertoond aan de desbetreffende instructeur en zijn of haar beoordelaar. De video wordt uitsluitend gebruikt voor feedback door de beoordelaar aan de instructeur.

6.14
?Als u digitale foto’s bestelt, krijgt u die op een USB-stick. Hierop bevindt zich ook een PDF waarin toestemming wordt verleend voor het vermenigvuldigen van digitale beel-den voor eigen gebruik. We kunnen geen andere formaten (zoals RAW) of resoluties leveren.

7. Kostbaarheden en sieraden

7.1
U draagt het risico voor alle in de kleedka-mers of bij het zwembad, bij de ingang of buiten achtergelaten eigendommen (waaronder mede begrepen kinderwagens). Water Babies aanvaardt geen aansprakelijk-heid voor verlies of diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen. Wij verzoeken u alle sieraden (met uitzondering van uw trouwring) af te doen voor u het water ingaat.

8. Gezondheidsklachten

8.1
Onderaan deze algemene voorwaarden wordt u gevraagd of uzelf, een andere verzorger die meezwemt of uw kind dat meedoet aan de cursus gezondheidsklachten heeft. U bent verplicht Water Babies op de hoogte te stel-len van veranderingen in uw gezondheidstoe-stand, zoals zwangerschap, zodra die u ter kennis komen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

9. Ziekte
9.1
Als uw kind of zijn of haar begeleider een medisch probleem heeft, krijgt of vermoedt, verzoeken wij u voor de zwemles eerst een afspraak met uw huisarts te maken, en de administratie van Water Babies te informe-ren via het onderste deel van dit formulier of (op een later tijdstip) per e-mail of brief. Met de van u ontvangen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan.

9.2
Breng uw kind nooit naar zwemles als hij of zij een oorinfectie, diarree, waterpokken, impetigo (krentenbaard), conjunctivitis of een ernstige verkoudheid heeft. Wij ver-zoeken u te wachten tot uw huisarts aangeeft dat uw kind weer kan meedoen met de les-sen.

9.3
Bij misselijkheid en diarree dient uw kind ten minste 48 uur vrij te zijn van symptomen voor hij of zij weer meedoet aan de les.

10. Luiers en verschonen van uw baby

10.1
Voor alle baby’s, peuters en kleuters, onge-acht hun leeftijd en of ze al dan niet zindelijk zijn, geldt onze “dubbele luierregel”: een herbruikbare katoenen luier of een special wegwerp zwemluier met daarover heen een Happy Nappy. Water Babies behoudt zich het recht voor kinderen die hier niet aan vol-doen de toegang te weigeren.

10.2
Ook baby’s die iets anders dragen zoals wet-suits of Babywarma dienen een Happy Nap-py plus een luier daaronder te dragen.

10.3
Verschoon uw baby altijd op de vloer, en gebruik daarbij een geschikt verschoonmatje. Gebruik geen verhoging zoals een bank, wagentje of tafel om te voorkomen dat uw baby op de grond rolt. Dit kan zomaar ge-beuren en is buitengewoon beangstigend voor iedereen.

10.4
?Wij verzoeken u alle gebruikte luiers mee te nemen, tenzij er een voor dat doel gemerkte afvalcontainer beschikbaar is. Gooi luiers nooit in een niet-afgesloten afvalbak (ook niet die op het terrein van het zwembad).

11. Ontzeggen toegang

11.1 
Water Babies mag naar eigen inzicht een klant de toegang tot een cursus ontzeggen als zij vindt dat de desbetreffende klant zich onredelijk gedraagt.

12. Hygiëne en veiligheid in of bij het zwem-bad

12.1
Het is niet toegestaan om schoenen van bui-ten of kinderwagens mee te nemen naar de kleedkamers of naar het zwembad. Wij ver-zoeken u blauwe overschoenen (indien be-schikbaar) te dragen of op blote voeten te lopen als u dat prettiger vindt.

12.2
Probeer altijd samen met uw kind te douchen voordat u het water ingaat. Het afspoelen van bodylotion, parfum en dergelijke draagt aan-zienlijk bij tot behoud van de waterkwaliteit.

12.3
Probeer terwijl u staat te wachten tot uw les begint zo min mogelijk lawaai te maken zodat er in een rustige en vredige sfeer kan worden lesgegeven. Ga het zwembad pas binnen als de vorige klas is afgelopen; wacht op een teken van uw instructeur.

12.4
U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen die u mee-brengt: bij het zwembad, in de kleedkamers en op het terrein van het zwembad. Kinderen dienen te allen tijde onder toezicht te staan van een volwassene die niet meedoet aan de les, en mogen nooit alleen worden gelaten. Een kind dat op een natte ondergrond rent, kan makkelijk uitglijden en zich bezeren. Water Babies behoudt zich het recht voor te allen tijde iemand te verzoeken de ruimte te verlaten Water Babies—Algemene voorwaarden d.d. Februari 2015 Op sommige locaties geldt een minimum-leeftijd voor toeschouwers. Hierover wordt u geïnformeerd bij aanmelding.

12.6
Helaas mag elk kind in het water maar door één volwassene worden begeleid; deze bege-leider dient een ouder of verzorger te zijn, van 18 jaar of ouder. Het is geen probleem als andere leden van uw familie, vrienden of een oppas uw kind naar de les brengen. Nieuwe leerlingen dienen voor de les even bij de instructeur te worden gemeld, en eventuele gezondheidsklachten door te ge-ven, zodat hij of zij eventueel extra hulp en advies kan bieden.

12.7
Als een les al bezig is of op het punt staat te beginnen, maar om welke reden dan ook moet worden onderbroken, is Water Babies niet verplicht om het lesgeld of een deel daarvan terug te betalen.

18. Zwembril

18.1
We leren u een aantal technieken waarmee u, als u dat wilt, onderwater naar uw kind kunt kijken. Wij raden u aan een zwembril te dragen, bij voorkeur met transparante, niet-getinte glazen. Hierdoor kunnen de kinderen uw ogen zien en zullen ze minder gauw overstuur raken als de zwembril voor het eerst wordt gebruikt.

19. Instructeurs

19.1
Het is ons beleid dat u in principe steeds dezelfde instructeur heeft. Desondanks kun-nen we dit niet garanderen omdat uw in-structeur wel eens ziek kan zijn of een vrije dag kan hebben, enzovoort. Door onze ui-terst degelijke training kan het ook voorko-men dat u een enkele keer een andere in-structeur heeft. Deze nieuwe instructeurs hebben altijd de training al voltooid maar moeten voor hun laatste beoordeling nog wat “live” lessen geven. Wij kunnen u helaas niet van tevoren waarschuwen en hoewel we proberen dit tot een minimum te beperken, vormt dit een noodzakelijk onderdeel van ons constante streven naar kwaliteit.

20. Uitsluiting aansprakelijkheid

?20.1
Behoudens aangetoonde nalatigheid, onzorg-vuldigheid of plichtsverzuim door de in-structeur(s), Water Babies, haar franchisene-mers of werknemers, is deelname door u, uw echtgeno(o)t(e)/partner, kind of degene aan wie u de zorg voor uw kind heeft toever-trouwd ten behoeve van het deelnemen of bijwonen van zwemlessen van Water Babies geheel voor eigen risico.

21. Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij sturen u dan een nieuwe aangepaste versie of melden u welke kleine wijzigingen zijn doorgevoerd. Het staat u vrij om niet akkoord te gaan met deze wijzigingen, maar in dat geval vragen wij u ons dit binnen 14 dagen na ontvangst van deze wijzigingen te melden. Doet u dit niet, dan gaan wij ervan uit dat de nieuwe versie van toepassing is op onze overeen-komst met u.